Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim

      Co to jest?
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ciechocinku

Do zakresu działania JRG należy w szczególności

 • w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych w przydzielonym obszarze chronionym:
 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,
 5. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym,
 6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
 8. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG,
 9. organizowanie i realizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego strażaków pełniących służbę w JRG w systemie zmianowym,
 10. udział w aktualizacji stanu gotowości operacyjnej, procedur ratowniczych
  i dokumentacji operacyjnej,
 11. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych,
 12. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby strażaków pełniących służbę w zmianowym systemie czasu służby oraz sporządzanie
  w tym zakresie informacji zbiorczych;

w zakresie szkoleniowym:

 1. organizowanie i realizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego strażaków pełniących służbę w systemie codziennym oraz szkoleń dla pracowników cywilnych,
 2. organizowanie szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udziałw działaniach ratowniczo-gaśniczych według obowiązujących programów nauczania,
 3. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksrg na obszarze powiatu,
 4. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków JRG oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • w zakresie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim:

 

 1. zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt
  i urządzenia umożliwiające dysponowanie i kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze działania oraz współpraca ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
 2. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych, dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
 3. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu,
 4. prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń,
 5. obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania w zakresie przyjmowania zgłoszeń,
 6. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego
  o szczególnych zdarzeniach odnotowanych w powiecie oraz postępie akcji ratowniczych.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 7554
Wprowadzony przez: Dariusz Kuropatwiński
Data opublikowania: 2004-12-13 09:39:18
Obowiązuje od: 2004-12-13 09:39:18
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-10-21 12:23:53 Monika Skibińska
2008-07-24 09:11:09 Tomasz Kubik
2008-07-24 09:10:50 Tomasz Kubik
2008-07-24 09:10:29 Tomasz Kubik
2008-07-24 09:09:54 Tomasz Kubik
2008-07-24 09:09:40 Tomasz Kubik
2008-07-24 09:09:19 Tomasz Kubik
2008-07-24 09:08:55 Tomasz Kubik
2008-07-24 09:07:25 Tomasz Kubik
2008-07-24 09:06:59 Tomasz Kubik
 
Pokaż starsze