Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim
Szukaj w tym dziale:

I. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zmianami), służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Art. 28 ust. 4 cytowanej ustawy stanowi, że przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które zarządza i prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej, oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest otwarty i konkurencyjny, a rozpoczyna się z chwilą publikacji ogłoszenia o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym, które zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,
2) na stronie internetowej danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej lub zamieszcza się w siedzibie tej jednostki w miejscu ogólnie dostępnym,
3) we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1) ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym,
2) test sprawności fizycznej,
3) rozmowa kwalifikacyjna,
4) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Jeżeli nabór do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej jest prowadzony na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może zarządzić oprócz wyżej wskazanych obowiązkowych etapów, przeprowadzenie dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego takich jak:
1) test wiedzy,
2) test kompetencyjny,
3) sprawdzian lęku wysokości (akrofobia),
4) sprawdzian z pływania.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe zasady dotyczące naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 5 kwietnia 2018 r., poz. 672), które weszło w życie 6 kwietnia 201